Crematie

Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Dit soms door geloofsovertuiging of praktisch om de nabestaande niet op te zadelen met het onderhoud van het graf.

Bij een crematie moet er wettelijk een "Aanvraag tot cremeren" worden ingediend bij de Ambteneaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Deze aanvraag kan worden ingediend door:

. hetzij door de persoon die met de begrafenis is belast (bvb VBC)
. hetzij door testament of Laatste Wilsbeschikking

Hij dient in bezit te zijn van een attest waardoor de huisarts (of de dokter die het overlijden heeft vastgesteld) verklaart dat er geen teken is van gewelddadige noch verdachte dood. Voor crematie mag het stoffelijk overschot niet voorzien zijn van een hartstimulator (pacemaker). De familie van de overledenen mag zich wenden tot de begeleidingsdiensten van alle godsdiensten of wijsbegeerten.
De diensten van het crematorium staan steeds ter uwer beschikking om in de mate van het mogelijke aan specifiek wensen te voldoen. Zij zorgen voor de organisatie van de plechtigheden, de crematie en het leveren van urne met de as. De familie kan de muzikale begeleiding kiezen in een repertorium. (CD, cassette of andere mogen meegebracht worden). Tijdens de duur van de plechtigheden worden toespraken van verenigingen, leden van de familie of vrienden toegelaten. Het tarief van de verassingen verandert naar gelang het over een volwassene, een kind of een noodlijdende gaat, en volgens de dag van de crematie.

Bestemming van de asresten

  • op een grasperk van het crematorium of van de gemeentelijke begraafplaats worden verspreid
  • in een columbarium worden bewaard. Onder de naam "columbarium" begrijpt men een bovengronds gebouw waarin open of gesloten cellen geordend zijn
  • in een perceel bestemd voor teraardebestelling van de urnen, of in volle grond, of in een familiegraf worden begraven · in de territoriale wateren worden verspreid.
    Indien de overledene het schriftelijk heeft bepaald of indien de familieleden van een overleden minderjarige het vragen kan de as:
  • op een andere plaats dan de begraafplaats worden verspreid of begraven. Deze plaats mag geenszins een openbaar terrein zijn (met uitzondering van de begraafplaats). Indien deze plaats geen eigendom is van de overledene of van zijn nabije familie wordt de voorafgaande schriftelijke toelating van de eigenaar vereist
  • in een urn of tube worden verzameld en aan de familie gegeven om elders dan in de begraafplaats te worden bewaard

Indien de persoon die de as heeft meegenomen van mening verandert en de as niet langer thuis wenst te bewaren kan de as hetzij naar een begraafplaats worden overgebracht om er verspreid, begraven of in een columbarium bewaard te worden, hetzij in de territoriale wateren worden verspreid. Elke verplaatsing van de urn dient aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand medegedeeld te worden.

Verloop van een plechtigheid Het doel is de wens van de familie van de overledene te kunnen verwezenlijken in de mate van het mogelijke.

Wij beschikken over een geactualiseerd muziekrepertorium.

De families van de overledenen mogen ons eveneens een muzikaal partituur naar eigen keuze doorgeven.

Het personeel van het crematorium kan eveneens een tekst voorlezen tijdens de plechtigheid die door de familie of door het personeel van het crematorium werd opgemaakt.

De familie van de overledene mag zich wenden tot de begeleidingsdiensten van alle godsdiensten of wijsbegeerten.

Kerkelijke plechtigheden
Het crematorium en het Vicariaat van Brussel hebben een overeenkomst afgesloten bestemd om de mogelijkheid te bieden kerkelijke diensten te organiseren in het crematorium in eerbied met de Kerkelijke rituelen en de werking van het crematorium.

Vrijzinnige rouwplechtigheden
Het crematorium en het Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening Brussel hebben een conventie afgesloten bestemd om de organisatie van vrijzinnige rouwplechtigheden mogelijk te maken in het crematorium.

Om alle misverstanden te vermijden:

Procedure
Een vuurvast steentje, waarop het volgnummer van de crematie is opgenomen, wordt samen met het stoffelijk overschot en de kist in de crematieoven gebracht. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit in deze wordt het volledige verloop van de crematie in de vestiging nagegaan en op computer geregistreerd. Al deze gegevens zijn ter beschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Recyclering van de metalen
De metalen versieringen van de kisten alsook de metalen onderdelen gerecupereerd na afloop van de crematie, worden verwerkt en gerecycleerd in eerbied voor het milieu. De verdiensten afkomstig van deze bewerking worden vervolgens aan een liefdadigheidsinstelling geschonken. Niettemin, is het mogelijk voor de familie van de overledene, om het symbool op de kist gekozen, terug te krijgen door een schriftelijke aanvraag in te dienen.


Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst:
V.B.C. 02 / 502.14.24.

Contact17

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

map img